Algemene voorwaarden

A. Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten door Voegwerken Plus bvba, hierna ‘de aannemer’ genoemd, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd ‘de klant’. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

B. Offertes

2. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Enkel door de aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de aannemer binden. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

C. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

4. Bij niet of slechts gedeeltelijk betaling, na de vervaldatum op de factuur vermeld, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.

5. Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, hebben wij het recht om alle verdere en eventueel lopende dienstverleningen te weigeren en/of stop te zetten.

6. Klachten dienen te gescheiden binnen de 7 dagen na de levering van de goederen of diensten voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de 7 dagen na datum van deze factuur voor wat de inhoud van deze factuur betreft, zo niet worden zij als nietig onbestaande beschouwd.

7. De aannemer behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering der werken, vanwege de klant geschikte waarborgen en/of voorschotten te eisen.

8. Indien er sprake is van voorschotten, behouden wij ons het recht voor uw bestelling niet te verwerken tot dat wij de desbetreffende voorschotten volledig hebben ontvangen bij annulatie van de verworven en niet te terugbetaalbaar.

9. Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan ook, geven in geen geval het recht aan de klant om zijn betalingen te schorsen of uit te stellen.

10. Het aanvaarden van een factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

11. Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

12. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop offerte van de aannemer schriftelijk aanvaard is door de klant. Indien de klant evenwel de uitvoering van de aanneming laat aanvatten na ontvangst van de offerte, impliceert dit vanwege de klant dat hij akkoord gaat men de volledige tekst van de overeenkomst, zijnde de offerte en alle contractuele documenten, waaronder de algemene aannemingsvoorwaarden.

13. De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van zijn inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan de aannemer heeft verstrekt.

14. De klant bevestigt en garandeert dat op de plaats van de levering en/of montage aan alle voorwaarden is voldaan om de opdracht conform de wet, de overeenkomst en alle regels van de kunst te kunnen uitvoeren.

15. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er om eender welke reden geen uitvoering kan worden gegeven aan de bestelde werken, dient de klacht reden geen uitvoering van 15% van het totale aannemingsbedrag te betalen.

16. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregeling van art. 1792 burgerlijk wetboek dienen uitdrukkelijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.

17. De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan in zijn totaliteit.

18. Indien artikel 1794 Burgerlijk wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op de 10% van de afgezegde werken.

19. De aannemer kan, wanneer hij een belangrijk nadeel heeft geleden, de herziening of verbreking van de overeenkomst eisen door omstandigheden te doen gelden die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van offerte of de gunning van de opdracht, die hij niet kon ontwijken of waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan. Dienen onder meer als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: ongunstig weersomstandigheden en de gevolgen hiervan, economische omstandigheden zoals de stijging van de gewone of buitengewone kosten, van welk aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang minstens 2,5% van de prijs van de opdracht bedraagt.

20. In geval van een eenzijdige verbreking van de opdracht is de klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd van al de uitgaven en kosten van de aannemer, vermeerderd met een vergoeding voor de gederfde winst. De vergoeding voor de gederfde winst wordt forfaitair begroot op 15% van de oorspronkelijke contractsprijs, tenzij de aannemer er voor optreedt de werkelijk gederfde winst te bewijzen. De uitgaven en kosten bevatten onder meer ook: verzwaring van de algemene zetel- of administratiekosten, verzwaring van de algemene kosten van de werf, rendementsverlies of immobilisatie van materieel, rendementsverlies op de planning, kosten voortvloeiende uit de stopzetting en de hervatting van de werkzaamheden, bijkomende onderhoudskosten en/of instandhoudingkosten, gerechtvaardigde eisen van derden (aannemers, leveranciers en opdrachtgevers), opslagkosten, stijging van de lonen en materiaalprijzen, intresten op tegoeden van derden.

21. De klant is gehouden tot het vrijwaren van de aannemer voor alle aanspraken van de onderaannemers, leveranciers of van derden waarop de aannemer een beroep doet.

22. Wijzigingsbevelen moeten voorafgaandelijk, schriftelijk gegeven worden en moeten worden ondertekend door aannemer en opdrachtgever, zij duiden de wijzigingen en die aan oorspronkelijke beschrijving van de opdracht alsmede aan de overige contractuele documenten dienen te worden aangebracht.

23. De niet voorziene werken die de aannemer gehouden is uit te voeren, evenals de andere wijzigingen van de opdracht, worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte, desgevallend aan de hand van overeen te komen eenheidsprijzen.

24. Voor de werken die aan de opdracht worden onttrokken, heeft de aannemer recht op vergoeding.

25. Wijzigingen in de opdracht hebben tot gevolg dat de bedongen uitvoeringstermijnen automatisch worden verlengd.

26. Een afwijking van ongeacht welke bepaling van de contractuele documenten, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, dient steeds schriftelijk te gebeuren